Personer som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning, mens årskull fra og med 1963 skal få den nye foreslåtte AFP-ordningen. Det er videre foreslått at den nye AFP-ordningen skal utformes etter mønster av den nye AFP-ordningen i privat sektor.

Det er mange uavklarte spørsmål når det gjelder organisering av ny offentlig AFP. 1963-kullet fyller 62 år i 2025, og det er mer enn 5 år til det tidligst skal utbetales ny offentlig AFP.

Hovedpunkter i forslaget:

  • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 % av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13 - 61 år.
  • AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse.
  • Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall.
  • Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.
  • Det forutsettes at det etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig sektor og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt.