Betinget tjenestepensjon gjelder for deg født i 1963 eller senere. Betinget tjenestepensjon kan tas ut tidligst fra 62 år

Første årskull født i 1963 kan ha rett til betinget tjenestepensjon i år 2025.

Den beregnes etter lignende prinsipper som alderspensjon fra påslagsordningen, og ble innført fra 1.januar 2020. Det tjenes opp en såkalt betingetbeholdning. 

Du tjener også opp betingetbeholdning hvis du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen. 

Betinget tjenestepensjon kommer ikke til utbetaling dersom du har rett til AFP. Opptjent betinget tjenestepensjon benyttes da som et fradrag i særskilt engangspremie for AFP. 

Dersom det innvilges betinget tjenestepensjon etter at et medlem har fylt 70 år, skal årlig pensjon beregnes som om uttaket skjedde ved 70 år. 

Det kreves ett års samlet tjenestetid for at du skal få en oppsatt rett til betinget tjenestepensjon.