Brutto uførepensjon blir ved første gangs innvilgelse innvilget i inntil 1 år. Før søknaden blir innvilget, blir den også sendt til Sandnes kommunale pensjonskasse sin rådgivende lege for overprøving. Uførepensjonen kan forlenges ut fra legeerklæring for inntil 3 år etter legens anbefaling.

Pensjonsberegningen er slik:

25 % av G, men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget
69 % av pensjonsgivende lønn til og med 12 G

Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G for barn under 18 år. Det gis ikke barnetillegg for mer enn 3 barn.

Det medregnes medlemstid frem til aldersgrensen for stillingen, men maks til 67 år.

En kan kombinere uførepensjon med arbeid.

Innvilget uføregrad skal være fast, og utbetalingen skal justeres etter inntekt.

Uførepensjonen blir skattlagt som lønn.

Inntektsregler

Uførepensjonen skal regnes ut fra forholdet mellom inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet. Det skal beregnes en inntektsgrense som viser hva en kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen. All inntekt skal medregnes, også inntekt utenfor offentlig sektor. Hvis forventet inntekt endres (høyere eller lavere), må det gis melding til pensjonsordningen om dette på eget skjema.

Dersom inntekten overstiger 80 % av den inntekten en hadde før en ble ufør skal pensjonsutbetalingen stanses. 

Dersom en tjener mer enn inntektsgrensen, skal pensjonskassen beregne et fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen.

Pensjonskassen skal foreta etteroppgjør når ligningen foreligger. Dersom etteroppgjøret viser at en har tjent mer enn inntektsgrensen, kan pensjonskassen kreve tilbakebetalt for mye utbetalt, eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.

Dette bør du være oppmerksom på

Redusert inntektsevne gir ikke alltid rett til uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse

Du har ikke rett til uførepensjon dersom:

  • inntektsevnen din ble redusert innen to år etter at du ble medlem, og
  • reduksjonen skyldes sykdom som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, og
  • vi antar at du kjente til sykdommen eller symptomene da du ble medlem.

Tilsvarende begrensningsregel gjelder også dersom du i løpet av de siste to årene har gått opp i stillingsstørrelse.