I tillegg til pensjon fra SKP kan etterlatte ha krav på etterlattepensjon fra folketrygden, som blir utbetalt av NAV.

Rett til ektefellepensjon har gjenlevende ektefelle eller registrert partner. Etterlatt samboer har ikke rett til pensjon. Fraskilt ektefelle kan også ha slik rett.

Hvilken form for ektefellepensjon du har krav på, avhenger av når avdøde ble meldt inn i pensjonsordningen og den gjenlevende personens alder.

Netto ektefellepensjon

Dersom gjenlevende er født etter 30. juni 1950, skal ektefellepensjonen utbetales med 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag, uavhengig av den etterlattes egen inntekt og eventuelle pensjon fra folketrygden.

Ervervsprøvet ektefellepensjon

Alle enkemenn, og enker etter menn som ble medlem av offentlig pensjonsordning første gang etter 1. oktober 1976, vil kunne ha rett til denne type ektefellepensjon, med mindre du har rett til netto ektefellepensjon.

Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres i forhold til den gjenlevende personens inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor og samordnes med eventuell pensjon fra folketrygden.

Ektefellepensjon som ikke er ervervsprøvet - ”Gullenke”

Unntak fra regelen om inntektsprøving gjelder for enker etter menn som ble medlem av pensjonsordningen før 1. oktober 1976. Disse får ikke pensjonen redusert med egen inntekt og/eller egen tjenestepensjon.

Enkemenn etter medlemmer innmeldt i pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976 har rett på ektefellepensjon etter reglene om "gullenkemenn" for medlemstiden etter 1. januar 1994.

Begrensninger i retten til ektefellepensjon

Ektefellepensjon ytes ikke når den som er medlem av pensjonsordningen dør innen et år etter ansettelsen, eller etter at ekteskap ble inngått. Det er i disse tilfellene en forutsetning at dødsfallet skyldes en sykdom som den ansatte led av ved ansettelsen eller vigselen, og som det må antas at en av ektefellene kjente til.

Ektefellepensjonen opphører hvis den etterlatte inngår nytt ekteskap/partnerskap. Hvis det nye ekteskapet/partnerskapet oppløses, vil pensjon igjen komme til utbetaling.

Fraskilt ektefelle/partner har rett til ektefellepensjon etter den til enhver tid gjeldende ekteskapslovgivning. Ekteskapsloven beskriver hvorledes pensjonen eventuelt skal deles mellom gjenlevende og fraskilt ektefelle.

Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 40 år, reduseres ektefellepensjonen til så mange førtideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.