Arbeids- og sosialdepartementet har i ny proposisjon foreslått nye regler om alderspensjon til ansatte i offentlig sektor. Proposisjonen foreslår endringer iblant annet lov om Statens pensjonskasse og samordningsloven. Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018, og skal tilpasses pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen.