Nordmenn elsker å reise, og vi har en hard vinter som mange liker å reise ifra. Med over 7 millioner reiser til utlandet i 2023, som er det høyeste antall reiser som noen gang er målt i SSBs reiseundersøkelse for ett enkelt år, ser hverken miljøargumentene eller dyrtiden å bite på nordmenn.

Som pensjonist kan du fortsatt beholde pensjonen fra folketrygden dersom du ikke bor i utlandet i mer enn 12 måneder. Her er noen regler for pensjonen din fra folketrygden du bør tenke på før du pakker reisevesken:

Du kan miste medlemskapet i folketrygden.
Vær oppmerksom på at du mister medlemskapet ditt i Folketrygden dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder. Dersom du oppholder deg i utlandet over 6 måneder i to eller flere år på rad, mister du også medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, avhengig av hvor du er folkeregistrert, som legges til grunn når NAV vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Bosatt i utlandet
Hvis du flytter til et EØS-land, eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du ta med deg alderspensjonen din fra folketrygden.

Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har avtale med
Hvis du er bosatt eller bosetter deg i et land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan du ta med pensjonen din fra folketrygden hvis du oppfyller vilkårene.

Hvis du er født før 1954 (gamle regler)

  • må du ha minst 20 års botid (faktiske perioder du har vært bosatt i Norge)
  • og har tilleggspensjon, men ikke 20 års botid, får du med deg tilleggspensjonen og grunnpensjon for like mange år som du har opptjent pensjonspoeng. Minste pensjonsnivå, særtillegg og pensjonstillegg beregnes på samme måte.

Hvis du er født mellom 1954 og 1963 (gamle og nye regler)
får du med deg pensjonen etter både gamle og nye regler. Den delen som er beregnet etter gammelt regelverk får du med detter de gamle reglene, og den delen som er beregnet etter de nye reglene får du med deg etter de nye reglene.

Begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon
Dersom du er flyktning, eller har fått innvilget rettigheter som ung ufør i folketrygden, er det begrensninger i å ta med seg pensjonen til utlandet, uavhengig av når du er født. De særlige reglene for ung ufør i pensjonsberegningen slutter å gjelde hvis du vil flytte fra Norge. Pensjonen blir da bare beregnet etter egen pensjonsopptjening, og ikke reglene for ung ufør.

Meld fra om endringer
Når du flytter til utlandet, må du:

  • melde fra til NAV
  • melde fra til folkeregisteret
  • kontakte Skatteetaten om relgene for skatteplikt til Norge

Du må også melde fra til NAV hvis du flytter tilbake til Norge.

For å få en fullstendig oversikt kan du lese mer på NAV sine nettsider - tema Alderspensjon og utland.