Alderspensjon, AFP og ektefellepensjon for personer som er 67 år eller eldre

Pensjonen reguleres med snittet av pris- og lønnsveksten i samfunnet, fratrukket 0,75 prosentpoeng. I tillegg blir det gitt en kompensasjon som om endringen hadde vært gjeldende fra 1. mai 2020. Kompensasjonen gjelder deg som mottar alderspensjon fra folketrygden (NAV) og fra pensjonskassen samtidig. 

Uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon før 67 år

Pensjonen reguleres med lønnsveksten i samfunnet 

Tidspunktet for regulering av pensjoner i 2021

Pensjonene blir justert med virkning fra 1.mai 2021