Hvis du har midlertidig eller varig uførepensjon, må du melde fra til pensjonskassen om hvilken årsinntekt du forventer å få.

Endringen skal meldes på et bestemt skjema. Skjemaet finner du her (PDF, 126KB).