Utmeldt medlem med minst 3 års opptjening kan ha rett på uførepensjon. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter.

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet tjenestetid på 3 år er det siste ordning vedkommende er medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle ordninger som er tilknyttet overføringsavtalen.

Uførepensjonen fra pensjonsordningen blir beregnet som et tillegg til folketrygdens uføretrygd.

25 % av G, men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget
3 % av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G
69 % av pensjonsgrunnlaget over 6 G til og med 12 G

Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgrunnlaget til og med 6 G for barn under 18 år. Det gis ikke barnetillegg for mer enn 3 barn.

Pensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Den blir også redusert hvis du ikke har full tjenestetid, som for tidligere medlemmer er 40 år.

Uførepensjonen blir skattlagt som lønn.

Inntektsregler

Uførepensjonen regnes ut fra forholdet mellom inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet. Det skal beregnes en inntektsgrense som viser hva en kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen. All inntekt skal medregnes, også inntekt utenfor offentlig sektor. Hvis forventet inntekt endres (høyere eller lavere), må det gis melding til pensjonsordningen om dette på eget skjema.

Dersom inntekten overstiger 80 % av den inntekten en hadde før en ble ufør, skal pensjonsutbetalingen stanses. 

Dersom en tjener mer enn inntektsgrensen, skal pensjonskassen beregne et fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen.

Pensjonskassen skal foreta etteroppgjør når ligningen foreligger. Dersom etteroppgjøret viser at en har tjent mer enn inntektsgrensen kan pensjonskassen kreve tilbakebetalt for mye utbetalt, eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.