Opptjening

 • beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt
 • utgjør 66 % i samlet pensjon fra NAV og pensjonskassen før levealdersjustering
 • størrelsen på pensjonen avhenger av antall år du har vært medlem

Pensjonsgrunnlag

Lønn i 100 % x gjennomsnittlig stillingsprosent + tillegg 

Hvor lenge er full opptjening? 

 • 30 år – hvis du jobber i offentlig sektor når du fratrer
 • mellom 30 og 40 år for tidligere medlemmer, avhengig av når du ble medlem

Uttak

 • kan startes fra fylte 67 år, eller før ved lavere aldersgrense på stilling
 • kan startes 3 år før ved lavere aldersgrense hvis sum av alder og medlemstid er minst 85 år
 • årlig pensjon påvirkes av alderen din ved uttak
 • samordnes med alderspensjon fra NAV
 • livsvarig utbetaling
   

Inntektsregler:

Bare arbeidsinntekt fra offentlig sektor vil redusere pensjonen, arbeidsinntekt fra privat sektor eller pensjonistlønn kommer utenom. 

Krav

 • 3 år samlet medlemstid

Garantitillegg – for alle årskull til og med 1958

 • tillegget sikrer deg 66 % av pensjonsgrunnlaget i samlet alderspensjon fra pensjonskassen og NAV
 • beregnes ved 67 år eller senere
   

Samlet utbetaling kan bli lavere enn 66 % hvis:

 • du har mindre enn full opptjening
 • alderspensjon fra NAV tas ut tidligere enn fra pensjonskassen
   

Individuell garanti – for årskullene 1959 til 1962 

 • sikrer en andel av garantien på 66 % av pensjonsgrunnlaget i samlet alderspensjon fra pensjonskassen og NAV
 • bestemmes av forholdet mellom opptjening før 2011 og samlet medlemstid
   

Andel av full garanti for årskullene 1959 - 1962

Andel av full garanti for årskullene 1959-1962

 

Samordning ved uttak etter fylte 67 år 

Hvis du tar ut alderspensjon fra pensjonskassen etter 67 år, vil samordningen baseres på at alderspensjonen fra NAV er tatt ut fra samme tidspunkt. Den totale pensjonen kan derfor bli lavere enn ved uttak fra 67 år.

Vi gjør utregningen for deg!
Slik bruker du pensjonskalkulatoren

Slik søker du om alderspensjon 

Du er kanskje også interessert i: