Det er også laget en artikkel med mer utdypende forklaring av ord og utrykk om pensjon

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk som er viktige for å forstå pensjon.
BegrepForklaring
AldersgrenseAldersgrense som følger den stillingen du er ansatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen
AlleårsregelenGrunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal opptjenes gjennom hele det yrkesaktive livet ditt. Den blir beregnet fra du er 13 år til du er 75 år.
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt i perioder en på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig sektorTariffestet førtidspensjonsordning som gir mulighet til å gå av med hel eller delvis pensjon mellom 62 og 67 år for ansatte som oppfyller bestemte krav.
Avtalefestet pensjon (AFP) - privat sektorDette er en ekstrapensjon i private bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav.
AlderspensjonPensjon som utbetales fra en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.
BarnepensjonPensjon som barn under 20 år får dersom forsørger dør. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.
BarnetilleggDersom du er alders- eller uførepensjonist, og forsørger barn under 18 år, kan du ha rett på barnetillegg.
BasispensjonBasispensjon danner grunnlaget for beregning av alderspensjon fra folketrygden.
Betinget tjenestepensjonHvis du ikke kan få AFP etter nye regler, kan du i stedet få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør, eller slutter i jobb før du er 62 år.
BruttopensjonBruttopensjon er beregnet på bakgrunn av medlemskap i pensjonsordningen før eventuell samordning med folketrygden og andre samordningspliktige ytelser.
DelingstallEt tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere. Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull. For personer mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.
DelpensjonUtbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon.
EtterlattepensjonPensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør.
Etteroppgjør for AFPHvert år når skattemeldingen er klar, beregnes det et etteroppgjør. Det betyr at det kontrolleres om du har fått riktig utbetalt AFP det aktuelle året.
Etteroppgjør for uførepensjonHvert år skal det foretas etteroppgjør av uførepensjon. Pensjonen skal reduseres dersom pensjonisten har hatt inntekt som overstiger inntektsgrensen.
FolketrygdenOffentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge.
Folketrygdens grunnbeløpBeløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert pr. 01.05. hvert år.
ForholdstallTall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 - 1953. Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull. For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.
GarantipensjonGarantipensjon er en garantert minste alderspensjonsytelse fra folketrygden som blir gitt til de som har lav eller ingen opptjening av inntektspensjon.
GarantitilleggEr du født til og med 1958 har du en såkalt individuell garanti. Det betyr at du kan få det som blir kalt et garantitillegg for å sikre at samlet alderspensjon fra folketrygden og pensjonsordningen er på 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt visse kriterier. Årskullene 1959 - 1962 kan få en andel av garantitillegget.
GrunnbeløpFolketrygdens grunnbeløp, ofte kalt G, som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert pr. 01.05. hvert år.
GrunnpensjonPensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er avhengig av tidligere arbeidsinntekt.
HybridpensjonsordningTjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon.
Individuell garantiPersoner som er født til og med 1958 er sikret at de får 66 % av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon forutsatt visse kriterier. Årskullene 1959 - 1962 kan få en andels av garantien.
Individuell pensjonsordningPensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson.
InntektsevneMed inntektsevne menes det evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Uttrukket blir brukt ved beregning av uføregrad ved uførepensjon.
InntektsgrenseDen årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.
InnskuddspensjonsordningTjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon
JusteringstallJusteringstall benyttes til å levealderjustere alderspensjonen og bruttopensjonen. Folketrygdens delingstall divideres med 13,42.
LevealdersjusteringPensjonen du har tjent opp skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.
Løpende pensjonPensjon under utbetaling
MedlemPerson som er med i en tjenestepensjonsordning.
MedlemstidTid en ansatt har vært medlem i en tjenestepensjonsordning.
Minste pensjonsnivåMinste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler.
MinstepensjonGarantert minste alderspensjon fra folketrygden.
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)Tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav.
Oppsatt pensjonDersom du tidligere har vært medlem av pensjonsordningen, kan du ha tjent opp pensjonsrettigheter til fremtidig pensjon. En må ha minst 3 års medlemstid for å ha rett til pensjon etter gamle regler.
OpptjeningstidDen perioden du har vært medlem av pensjonsordningen. Dette vil normalt være den tiden du har jobbet i en statlig eller kommunal stilling, og betalt medlemspremie. For å få full opptjening må en ha en total medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år.
OpptjeningsreglerRegler for hvordan sparing til pensjon skal foregå i en pensjonsordning.
OverføringsavtalenHar du vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, vil den norske overføringsavtalen sikre at de ulike periodene blir slått sammen.
OvergangstilleggHvis du er født mellom 1963 og 1970 kan du ha rett på overgangstillegg. Tillegget kan gis dersom du slutter helt i offentlig stilling mellom 62 og 67 år.
PensjonRegelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet.
PensjonsalderAlder når den enkeltes pensjonsutbetaling starter. Det tidspunktet du tidligst kan gå av med alderspensjon.
PensjonsbeholdningOpptjente pensjonsrettigheter i folketrygden fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon. Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954 - 1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.
PensjonsforsikringForsikring som sikrer månedlig pensjonsutbetaling over flere år.
Pensjonsgivende inntektLønn som gir opptjening av pensjon.
Pensjonsgivende tjenestetidAnsettelsestid som gir opptjening av pensjon.
PensjonsgrunnlagLønn som pensjonen skal regnes ut fra. Avhenger av pensjonsgivende tjenestetid og pensjonsgivende inntekt.
Pensjonsopptjening fra år 2020En tjener opp en pensjonsbeholdning med en grunnsats på 5,7 % av lønn mellom 0 - 12 G, og 18,1 % av lønn for inntekt mellom 7,1 og 12 G.
PensjonsordningPensjonsavtale kjøpt av en bedrift på vegne av medarbeiderne.
PensjonspoengFaktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon.
PensjonspremiePrisen på pensjonsforsikringen. Premien består av en arbeidsgiver del, og en medlems del.
PensjonistlønnAlderspensjonister kan bli engasjerte i offentlig virksomhet og få utbetalt pensjonistlønn uten at alderspensjonen blir redusert.
PensjonsrettighetRett til pensjon fra en pensjonsavtale.
PensjonsreguleringOpptjente pensjonsrettigheter blir regulerte hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i et snitt av lønns- og prisveksten i samfunnet. Pensjonsgrunnlaget blir regulert i samsvar med den vanlige lønnsveksten.
PensjonstilleggTillegg (pensjonstillegg/særtillegg) som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
SamordningFordeling av samlet pensjon mellom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjon fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven.
Samordning grunnpensjonTjenestepensjonen/bruttopensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil 75 % av grunnbeløpet. Fradraget reduseres for opptjening.
Samordning tilleggspensjonTjenestepensjonen/bruttopensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil hele pensjonstillegget/særtillegget fra folketrygden. Fradraget reduseres for opptjening.
Samordning nye opptjeningsreglerSamordningsfordeler videreføres ved at 2 % av folketrygdens pensjonsbeholdning holdes utenfor samordningen. I tillegg gis det et kronebeløp på 2,5 G, dividert med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Tillegget justeres med tjenestetid og stillingsandel.
SluttpoengtallGjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20. Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954 - 1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler.
SluttlønnLønn som pensjonen skal regnes ut fra. Avhenger av pensjonsgivende tjenestetid og pensjonsgivende inntekt.
SæraldersgrenseStillingsbestemt aldersgrense i enkelte yrker. Stillinger med lavere aldersgrense enn 70 år.
TilleggspensjonPensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid. Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954 - 1962 får alderspensjonen beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. Full tjenestepensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.
Totusen og elleve tillegg (2011-tillegg)Dersom du er født 1963 - 1967, og har opptjening før 2011, kan du ha krav på et 2011-tillegg til pensjonen fra bruttordningen under visse kriterier.
ToleransebeløpBeløp som brukes ved beregning av etteroppgjør for avtalefestet pensjon (AFP).
TjenestepensjonsordningOrdning der arbeidsgiver sparer pensjon for sine ansatte.
UførepensjonPensjon som utbetales ved uførhet. Utbetalingen kan komme fra folketrygden (uføretrygd), tjenestepensjonsordningen og/eller uføreforsikring.
UttaksalderMedlemmets alder når uttak av alderspensjon starter.
YtelseUtbetaling fra en forsikrings- eller pensjonsordning, eller folketrygden.
YtelsesordningTjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn.
YtelsesnivåStørrelse på pensjonen. Normalt beregnet som prosent av sluttlønn.
Åttifemårs-regelen (85-års reglen)Dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85 år. har en mulighet til å ta ut alderspensjonen tre år før aldersgrensen.