Disse har rett:

 • ektefelle eller registrert partner
 • i noen tilfeller fraskilt ektefelle
   

Unntak:

 • retten faller bort hvis du gifter deg på nytt
 • retten faller bort om dødsfallet skyldes en sykdom dere kjente til, og som inntreffer innen første år etter innmelding eller inngått ekteskap
 • samboere har ikke rett til ektefellepensjon
   

Pensjonen kan bli delt mellom flere ektefeller etter hvor mange år hver av ektefellene var gift med avdøde. 

Beregning:

 • utgjør 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag
 • størrelsen på pensjonen avhenger av antall år avdøde var medlem
 • hvis avdøde sto i jobb i offentlig sektor, regnes medlemstiden frem til aldersgrensen på stillingen, men ikke lenger enn til fylte 67 år
 • påvirkes ikke av annen inntekt eller pensjon

Pensjonsgrunnlag

Lønn i 100 % x gjennomsnittlig stillingsprosent + tillegg 

Unntak:

 • beregnes på en annen måte for noen gjenlevende født før 1955

Slik søker du om ektefellepensjon

 

Du er kanksje også interessert i: