Norge på deltidstoppen 

De nordiske landenes sysselsettingsnivå er blant de høyeste i Europa. Samtidig har Norden en høy deltidsandel sammenliknet med resten av Europa, og det er primært kvinner som jobber deltid. Det er de yngste og eldste yrkesaktive som i størst grad jobber deltid.  

Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid i Norge: 

Heltid: Kvinner 64,7 % Menn 84,4 % 

Deltid: Kvinner: 34,9 % Menn deltid: 15,3 % 

Kilde: SSB. 

Pensjonen påvirkes av stillingsprosenten og inntekten din 

Å jobbe deltid gir lavere inntekt og derfor mindre i pensjonsopptjening. Å jobbe deltid er ikke alltid mulig å velge bort.  Ved å være klar over hvilke konsekvenser det får for pensjonen din, kan du ta grep og vurdere om du vil veie det opp med egen sparing, hvis du har mulighet til det. 

Det er også viktig å vite at du kun er forsikret (uføre og etterlattepensjon) ut ifra stillingsprosenten du er innmeldt med i pensjonsordningen. 

For deg født før 1963: 

Både lønn og stillingsprosent påvirker pensjonen din. For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du jobbe 30 år på heltid. 

Jobber du deltid, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av alle årene du har jobbet. 

Jobber du mer enn 30 år, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av de 30 beste årene. 

Du kan øke den gjennomsnittlige stillingsprosenten ved å jobbe flere år på heltid. 

For deg født etter 1962: 

Etter 2020 får du pensjonsopptjening av alle år med inntekt. Pensjonsberegningen er ikke direkte knyttet opp mot deltiden, men inntekten din. Jobber du deltid vil du ha lavere inntekt og dermed lavere beholdning.