I november og desember 2023 foretas etteroppgjøret for inntektsåret 2022.

Pensjonskassen mottar fra Skatteetaten oversikt over pensjonsgivende inntekt for de aktuelle personene for det aktuelle inntektsåret. Inntektene kontrolleres mot forventet inntekt som AFP er beregnet ut fra, og faktisk inntekt. Hvis avviket mellom forventet inntekt og faktisk inntekt er større enn toleransebeløpet på kr 30 000 (endres til 0,26 G fra 1.1.2024), skal det foretas etteroppgjør. I de tilfeller pensjonisten har tjent mindre enn opprinnelig forutsatt skal det foretas etterbetaling, og hvis pensjonisten har hatt for høy inntekt enn forventet, skal pensjonen kreves tilbakebetalt til pensjonskassen.