Våre investeringer fordeler seg som følgende:
Fond:Andel:
Aksjefond32%
Rentefond53%
Eiendomsfond10%
Bankinnskudd/pengemarkedfond5%

Total forvaltning ved utgangen av kvartalet er på NOK 4,6 mrd. Solvenskapitaldekningen er på 171%, som gir en solid buffermargin i forhold til kravet på 100%.