Dagens bruttoordning erstattes av en påslagsordning. Ordningen innføres fra 2020 for medlemmer som er født i 1963 eller senere.

Hovedpunkter:

  • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening
  • Påslagsordningen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 % av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0 - 12 G, og en tilleggssats på 18,1 % av inntektsintervallet 7,1 - 12 G
  • Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet
  • Påslagsordningen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
  • Ved uttak av påslagspensjon beregnes årlig pensjon ved at beholdningen divideres med folketrygdens delingstall
  • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden
  • De som har minst ett års samlet tjenestetid får en oppsatt rett til alderspensjon fra påslagsordningen