Regulering av pensjoner fra Sandnes kommunale pensjonskasse

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai. det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år. 
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021

Nytt pensjonsbeløp med etterbetaling fra 1.mai, utbetales 12.juli.