Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Det er åpnet for at pensjonert personell som ufører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget ut året 2021. 

Stortinget har behandlet lovendringer og Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskriftsregulering. Partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene innen kommunal sektor. 

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. 

Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon elle AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Unntaket er avgrenset til pandemibekjempelse. Uførepensjonister er ikke omfattet av unntaket. 

Ved arbeidsinnsats som faller inn under unntaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. 

For pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av unntaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette. 

Du kan lese mer om saken hos KS (ekstern lenke)