Pensjonskalkulatoren beregner pensjonsprognoser på AFP (avtalefestet pensjon) og alderspensjon.

Kalkulator for årskullene fra og med 1963 og fremover forventes klar i løpet av våren 2020.