Grunnbeløpet i folketrygden styrer reguleringen av pensjonene. Grunnbeløpet økes årlig med virkning fra 1. mai.

Uførepensjoner og etterlattepensjoner får en inntektsøkning på 1,50 %. Alderspensjon under opptjening blir også regulert med 1,50 %. Dette tilsvarer en årlig økning på 2,01 %.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 %. Dette tilsvarer en økning på 0,74 %, og en årlig økning på 1,20 %.

For alderspensjoner øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 0,92 %.

Noen alderspensjonister kan få nedgang i pensjonen fra pensjonskassen. Dette skyldes at minstenivået i folketrygden reguleres bedre enn ordinær alderspensjon.

Pensjonskassen foretar reguleringen i oktober måned, og betaler ut nytt månedsbeløp fra og med november måned, sammen med eventuell korrigering fra 01.05.2020.