Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Dette pensjonsregelverket kan leses her (ekstern lenke). 

Basert på Stortingets løsning for Statens pensjonskasse er det høsten 2020 innfaset ny regulering av etterlatteytelser og barnepensjon. 

Partene er enige om: 
  • Harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at
    • Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954
  • Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år. 

Endringene kommer frem av partenes protokoll som kan leses her (ekstern lenke). 

Det er fortsatt ikke klart hvordan ny AFP for offentlig sektor vil bli, da nytt produkt vil bli påvirket av forhandlingene i privat sektor.