Hvis du har midlertidig eller varig uførepensjon, må du melde fra til pensjonskassen om hvilken årsinntekt du forventer å få.

Endringen kan meldes inn digitalt på Min side eller den kan meldes på et bestemt skjema. 

Les mer å finn skjema her