For deg som ikke lenger mottar sykepenger, og har minimum 20 % uføregrad

Opptjening hos NAV:

Det er viktig å være klar over at det å motta midlertidig uførepensjon over lengre tid kun fra pensjonskassen, vil gå utover din fremtidige opptjening i NAV.

Årsaken er at en midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen ikke er pensjonsgivende inntekt som gir opptjening i NAV.

Du kan ta kontakt med NAV for å finne ut hva dette betyr for deg.

 

Uføregrad og varighet:

 • uføregrad beregnes ut fra inntektstap
 • for uføregrad 20 – 50 % settes varigheten som hovedregel av pensjonskassen 
 • for uføregrad 50 – 100 % blir varigheten lik som hos NAV
   

Ved inntektstap på 50 % eller mer må du også søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Opptjening:

 • full opptjening er 30 år, pensjonen reduseres ved lavere medlemstid
 • medlemstiden regnes frem til aldersgrensen på stillingen, men ikke lenger enn til fylte 67 år
 

Begrensninger:

gjelder sykdom eller skade du kjente til eller burde kjent til:

 • rettighet faller bort om du blir ufør innen 2 år etter innmelding
 • stillingsøkning 2 år før sykdom eller skade oppstår, medregnes ikke
   

 Uførepensjon omregnes til alderspensjon når du fyller 67 år, eller tidligere hvis stillingen din har lavere aldersgrense.

 Tidligere medlemmer:

 • gjelder ved innvilget uføretrygd fra NAV
 • må ha tre år samlet medlemstid i en offenltig tjenestepensjonsordning
 • beregnes etter opptjent medlemstid
 • full opptjening kan være mellom 30 og 40 år
   

Arbeidsinntekt:

 • du får en inntektsgrense fastsatt ut fra forventet arbeidsinntekt
 • utbetalingen reduseres hvis du får arbeidsinntekt over inntektsgrensen
 • du må selv informere pensjonskassen om endringer i inntekten din

Etteroppgjør:

 • årlig kontroll for å se at du har fått korrekt pensjon i forhold til inntekt
 • for mye utbetalt pensjon må tilbakebetales, mens for lite etterbetales
   

Beregning:

 • utgjør omtrent 69 % av lønnen din i pensjon fra pensjonskassen, eller samlet ytelse fra pensjonskassen og NAV
 • tillegg på 25 % av G* – inntil 6 % av lønnen din
 • barnetillegg for opp til tre barn under 18 år
 • størrelsen på pensjonen påvirkes av medlemstid og uføregrad
   

NAV har en annen beregning av lønn før uførhet enn pensjonskassen – du kan lese mer på nav.no

G = grunnbeløpet i Folketrygden 
Oppdatert beløp finner du på NAV.no

Utregningseksempler