For deg som ikke lenger mottar sykepenger, og har minimum 20 % uføregrad

Opptjening hos NAV:

Det er viktig å være klar over at det å motta uførepensjon over lengre tid kun fra pensjonskassen, vil gå utover din opptjening til en ytelse fra NAV. 

Midlertidig uførepensjon på under 50 prosent, uten utbetaling fra NAV, er ikke pensjonsgivende inntekt som gir opptjening i Folketrygden. 

Pensjonskassen kan ikke måle dette tapet rent økonomisk

 

Uføregrad og varighet:

 • uføregrad beregnes ut fra inntektstap
 • for uføregrad 20 – 50 % settes varigheten som hovedregel av pensjonskassen 
 • for uføregrad 50 – 100 % blir varigheten lik som hos NAV
   

Ved inntektstap på 50 % eller mer må du også søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Opptjening:

 • full opptjening er 30 år, pensjonen reduseres ved lavere medlemstid
 • medlemstiden regnes frem til aldersgrensen på stillingen, men ikke lenger enn til fylte 67 år
 

Begrensninger:

gjelder sykdom eller skade du kjente til eller burde kjent til:

 • rettighet faller bort om du blir ufør innen 2 år etter innmelding
 • stillingsøkning 2 år før sykdom eller skade oppstår, medregnes ikke
   

 Uførepensjon omregnes til alderspensjon når du fyller 67 år, eller tidligere hvis stillingen din har lavere aldersgrense.

 Tidligere medlemmer:

 • gjelder ved innvilget uføretrygd fra NAV
 • må ha tre år samlet medlemstid i en offenltig tjenestepensjonsordning
 • beregnes etter opptjent medlemstid
 • full opptjening kan være mellom 30 og 40 år
   

Arbeidsinntekt:

 • du får en inntektsgrense fastsatt ut fra forventet arbeidsinntekt
 • utbetalingen reduseres hvis du får arbeidsinntekt over inntektsgrensen
 • du må selv informere pensjonskassen om endringer i inntekten din

Etteroppgjør:

 • årlig kontroll for å se at du har fått korrekt pensjon i forhold til inntekt
 • for mye utbetalt pensjon må tilbakebetales, mens for lite etterbetales
   

Beregning:

 • utgjør omtrent 69 % av lønnen din i pensjon fra pensjonskassen, eller samlet ytelse fra pensjonskassen og NAV
 • tillegg på 25 % av G* – inntil 6 % av lønnen din
 • barnetillegg for opp til tre barn under 18 år
 • størrelsen på pensjonen påvirkes av medlemstid og uføregrad
   

NAV har en annen beregning av lønn før uførhet enn pensjonskassen – du kan lese mer på nav.no

G = grunnbeløpet i Folketrygden 
Oppdatert beløp finner du på NAV.no

Utregningseksempler