Første årskull født i 1963 kan ha rett til betinget tjenestepensjon i år 2025. 

Medlemmer som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP), gis betinget pensjon som et tillegg til alderspensjonen. 

Opptjeningen skjer løpende, slik at endringer får effekt fra virkningstidspunktet. Opptjening av betinget tjenestepensjon samles i en betingetbeholdning. 

Opptjent pensjonsbeholdning dividert på folketrygdens delingstall (forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon), gir årlig pensjon. 

Pensjonsbeholdning delt på delingstall er lik årlig pensjon

Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er gjeldende grunnbeløp som legges til grunn. Ved deltidsstilling utgjør opptjeningen en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling.

Det gis pensjonsopptjening fram til og med måneden medlemmet fyller 62 år. Opptjent betingetbeholdning reguleres opp med folketrygdens grunnbeløp med virkning fra 1.mai hvert år. 

Opptjening med uførepensjon 

Det gis pensjonsopptjening også for tid med midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget som uførepensjonen er beregnet av (inntekten du hadde før du ble ufør).

For perioder hvor et medlem har hatt annen opptjening, skal opptjening på grunnlag av uførepensjonen reduseres med slik opptjening. 

Dersom uføregraden er lavere enn 100 %, skal opptjening ikke overstige opptjening basert på pensjonsgrunnlaget uførepensjonen er beregnet av, justert for uføregraden.