Pensjonskassen ledes av et styre på 6 medlemmer med vararepresentanter. 4 styremedlemmer med vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. 2 styremedlemmer med vararepresentanter velges av og blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Styret består av følgende medlemmer, der de fire første er oppnevnt av bystyret:

  • Arne Oftedal, AP (leder)
  • Thor Magne Seland, H
  • Heidi Bjerga, SV
  • Karen Margrethe Mjelde, uavhengig
  • Kate Helen Seldal (nestleder)
  • Wenche Pedersen