AFP er en ytelse som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Det er foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Du vil få mer informasjon om dette når reglene er vedtatt. 

 

Vilkår for AFP

For å ha rett på AFP fra 62 år må du

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • ha vært sammenhengende ansatt i minst 20 % stilling hos samme arbeidsgiver, eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år
  • ha minst 10 år med poengopptjening i folketrygden etter fylte 50 år
  • ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine ti beste inntektsår
  • ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år

For å ha rett på AFP fra 65 år må du

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • oppfylle kravene til AFP før fylte 65 år, eller ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år

Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis pensjon. Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV).

 

Se mer informasjon om avtalefestet pensjon (AFP) i menyen oppe til høyre.