Det er foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Du vil få mer informasjon om dette når reglene er vedtatt. 

Nåværende AFP ordning

Mellom 62 og 65 år er AFP kun basert på opptjeningen i folketrygden (folketrygdberegnet AFP). Størrelsen på AFP vil derfor som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til fylte 67 år. Dessuten får du et avtaletillegg (AFP-tillegg) som for tiden er kr 1.700 pr. måned. Beregningen foretas av NAV Pensjon, men blir utbetalt av pensjonsordningen. Samlet AFP kan ikke overstige 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Tidligere inntekt beregnes av NAV som gjennomsnittet av inntekt de 3 beste av de 5 siste inntektsårene før uttak.

Fra 65 år blir pensjonen beregnet som brutto alderspensjon fra pensjonskassen (tjenestepensjonsberegnet AFP). Dersom dette gir en større utbetaling enn folketrygdberegnet AFP, vil denne bli utbetalt frem til fylte 67 år. 

Du står imidlertid fritt til å velge hvilken beregning som skal legges til grunn for utbetalingen etter fylte 65 år. Dette skyldes de forskjellige inntektsreglene som gjelder for AFP før og etter 65 år.