Kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt fra 62 - 64 år

Når du søker om AFP, må du anslå hvor stor fremtidig arbeidsinntekt du vil få etter uttak av AFP. Som fremtidig inntekt skal du regne med all fremtidig arbeidsinntekt, dvs. både lønnsinntekt, feriepenger, godtgjørelser og næringsinntekt. Du må også gi melding til pensjonskassen hvis inntekten endres etter at du er innvilget hel eller delvis AFP.

Pensjonen skal fastsettes i prosent i forhold til reduksjon i arbeidsinntekten. Pensjonen, inkludert AFP-tillegget, reduseres med samme prosent som den fremtidige inntekten utgjør av tidligere inntekt. Det vil si dersom din fremtidige arbeidsinntekt utgjør 65 % av din tidligere arbeidsinntekt, skal det utbetales en pensjon som svarer til 35 % av full AFP. Hvis samlet arbeidsinntekt er mindre enn kr 15.000 (fra 1.1.2022 kr 30.000) skal pensjonen likevel ikke reduseres.

Når skatteligningen foreligger vil pensjonskassen foreta et etteroppgjør hvis faktisk arbeidsinntekt avviker med mer enn 15.000 (fra 1.1.2022 kr 30.000) i forhold til det du har oppgitt til pensjonskassen. For lite pensjon blir da etterbetalt, mens for mye utbetalt pensjon skal tilbakebetales. 

Kombinasjon av AFP og annen inntekt fra 65 til 66 år

AFP mellom 65 og 66 år kan reduseres dersom du har arbeidsinntekt ved siden av.

Dersom du har AFP beregnet etter reglene for alderspensjon fra pensjonskassen, er reduksjonen avhengig av hvilken type inntekt det er snakk om. Reglene er like som for vanlig alderspensjon.

Inntekt fra privat sektor vil ikke påvirke pensjonen fra pensjonskassen uansett hvor stor inntekten er.
Har du derimot inntekt fra ordinær stilling i offentlig virksomhet, vil pensjonen bli redusert eller falle bort. Er du imidlertid ansatt på pensjonistlønn, vil ikke inntekten redusere pensjonen.

Dersom du har AFP etter garantibestemmelsen (folketrygdberegnet, og som før 65 år), regnes også inntektsreduksjonen på samme måte som før 65 år.