Fristen for å anke er seks uker fra du har mottatt vedtaksbrevet fra oss. Anken sendes til Sandnes kommunale pensjonskasse. Vi vil så vurdere saken på nytt. Dersom vi ikke tar anken til følge vil vi videresende den til Trygderetten. Du blir i så fall informert om dette. 

Hva må anken inneholde?

Anken må være underskrevet og inneholde:

  • navnet ditt
  • fødselsnummeret ditt
  • adressen din
  • informasjon om at det er en anke til Trygderetten
  • informasjon om hvilket vedtak du anker
  • informasjon om hvilke endringer du ønsker - med begrunnelse
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning

Du kan lese mer om ankeprosessen på trygderetten sin nettside ved å følge lenken her