Sandnes kommunale pensjonskasse er omfattet av overføringsavtalen. Dette er en avtale mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP eller andre offentlige pensjonskasser). 

Avtalen kommer til anvendelse når pensjonsrettigheter er tjent opp i to eller flere ordninger, enten samtidig eller etter hverandre. Du vil da få pensjonen beregnet som om du hele tiden hadde vært medlem i en og samme ordning. Opptjente rettigheter slås sammen, og du får beregnet pensjonen av det pensjonsgrunnlaget du har i den siste ordningen, for hele tjenestetiden. Avtalen og samlet pensjon utbetales fra den pensjonsordningen som du sist er medlem av.

Hvis du har vært medlem i en eller flere pensjonsordninger tidligere, må du gi oss beskjed om det når du søker om pensjon. Da vil vi innhente nøyaktige opplysninger om pensjonsrettigheter fra tidligere pensjonsordninger/pensjonskasser du har vært medlem i.