Reglene for når man meldes inn i Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) har endret seg gjennom tidene. Her får du oversikten.

 

Mangler du medlemstid og mener du skulle vært innmeldt i SKP tidligere i karrieren, må du ta kontakt med den arbeidsgiveren du jobbet hos.

Unntak for medlemskap

  • Lærere som er tilsluttet Statens pensjonskasse
  • Sykepleiere og sykehusleger, som er tilsluttet Komunal landspensjonskasse (KLP)
  • Pensjonister som lønnes på pensjonistlønn
  • Arbeidstakere som ikke er medlem av den norske folketrygden
  • Folkevalgte hadde andre regler før 01.01.2014 som er beskrevet her

 

Dagens regler

RETTLEDNING FOR INNMELDING (unntak kan forekomme)
DATOFELLES KRAVFAST ANSATTEMIDLERTIDIG ANSATTE
01.01.2020Ikke lengre krav om å oppnå minst 3 års opptjening før aldersgrense på stillingenLærlinger blir innmeldt for verdiskapingstiden, altså den tiden man er lærling og mottar lønn. Meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent
01.01.2017Avlastere skal meldes inn med faktisk lønn omgjort til årslønn. Meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent
01.07.2013Ingen nedre grense for innmelding, ansatte meldes inn fra første time.
Krav om å oppnå minst 3 års opptjening før aldersgrense på stillingen.
For ansatte med fast månedslønn gjaldt dette fra 21.06.2013.Meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittsberegning av lønn og stillingsprosent

 

Tidligere regler

RETTLEDNING FOR INNMELDING (unntak kan forekomme)
DATOFELLES KRAVFAST ANSATTEMIDLERTIDIG ANSATTE
01.01.1999Fra denne datoen ble ekstratimer pensjonsgivende.
De som hadde ekstratimer skulle bli meldt inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.
- inntil 100 % stilling
Midlertidig ansatte ble meldt inn når de arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal. Innmeldingen skjedde kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent
01.01.1993Med noen få unntak ble alle ansatte overført fra KLP til SKP. Pensjonsvilkårene er like for samtlige ansatte som omfattes av den felles kommunale pensjonsordningen
01.10.198950 % av nyinnmeldinger skjer hos KLP mens resterende 50 % av innmeldingene er i SKP. 
Krav om å oppnå minst 3 års opptjening før aldersgrense på stillingen.
01.01.1987Minstekravet for innmelding ble endret til 14 timer per ukeAnsatte som jobbet minst 14 timer per uke skulle meldes inn etter 6 måneder sammenhengende ansattforhold
01.07.19861 år ble endret til 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft hvis den midlertidige ansettelsen ble forlenget ut over 6 måneder. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfyll kravet om 15 timers arbeidstid.
01.01.1978Minstekravet for innmelding var 15 timer per uke.Ansatte som fylte innmeldingskravet skulle meldes inn fra første dagAnsatte som jobbet minst 15 timer per uke, skulle meldes inn etter 1 år i stillingen
01.01.1976Krav om å ha fylt 18 årFast ansatte med timer som gir rett til sykelønn.Sesongarbeid: I løpet av et kalenderår har arbeidstid som utgjør minst halvparten av ordinær arbeidstid i tilsvarende stilling. 
01.01.1974Før 1974 bestemte kommunestyret hvem som skulle være med i pensjonsordningen. Pensjon var ikke for alle. Fra 1974 fikk alle pensjonsrett. På midten av 70-tallet kom overføringsavtalen. Avtalen sikrer at kommuneansatte kan skifte jobb fra stat til kommune eller mellom kommuner uten å tape pensjonsrettigheter. Avtalen ble først etablert for å sikre at sykepleierne fikk sikret sin pensjon ved jobbskifte. I 1974 ble avtalen utvidet til å også gjelde Felles kommunal pensjonsordning i KLP og de frittstående kommunale pensjonskassene. 
01.01.1967Minstekravet for innmelding var 18 timer per uke.
Krav om å ha fylt 19 år.
Måtte oppnå minst 5 års opptjening før aldersgrense på stillingen. 
Krav om helseerklæring og 100 % arbeidsførhet
Ansatte som fylte innmeldingskravet skulle meldes inn fra første dagAnsatte som jobbet minst 18 timer per uke skulle meldes inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende kraft