Hvis du er født 1953 eller tidligere får du pensjonen din beregnet etter "gamle" beregnings- og samordningsregler. 

Hovedregel er at alderspensjonen skal utgjøre 66 % av lønnen du har når du slutter (pensjonsgrunnlaget) forutsatt full opptjening, som er 30 år i gjennomsnitt 100 % stilling.

66 %-garantien skal utgjøre sum fra folketrygden og pensjonsordningen.

Pensjonen samordnes med utbetalingen fra NAV.

Pensjonen skal også levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve.

Din samlede pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen kan bli lavere enn 66 %. Da vil du få en individuell garanti (garantitillegg) for å sikre at du oppnår 66 % av pensjonsgrunnlaget. Vilkåret er at du har full opptjening og at du tar ut pensjonen både fra folketrygden og pensjonsordningen samtidig fra fylte 67 år.