Utmeldt medlem med minst 3 års opptjening har rett på oppsatt pensjon. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter. Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet medlemstid på 3 år, er det siste ordning du er eller har vært medlem av som skal betale ut pensjon til deg. Hvis du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor er det en overføringsavtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes.

Oppsatt alderspensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom du har hatt varierende stillingsprosent, skal det ved pensjonering fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Pensjonen inntrer fra det tidspunkt du når den aldersgrensen som gjaldt for den stillingen du hadde når du ble utmeldt av pensjonsordningen, likevel tidligst fra fylte 65 år, og senest fra det tidspunkt etter fylte 67 år når du får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.