Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Det er den siste ordning du er eller har vært medlem av som skal betale ut pensjon til deg. Hvis du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor er det en overføringsavtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes.

 

Medlemmer født før 1963 har kun opptjening i gammel ordning, kalt bruttoordningen. Ny ordning blir aktuell i 2025 når de som er født i 1963 fyller 62 år

 

Bruttoordningen, gammel ordning før 2020

Utmeldt medlem med minst 3 års samlet opptjening har rett på oppsatt pensjon. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter.  

Oppsatt alderspensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom du har hatt varierende stillingsprosent, skal det ved pensjonering fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Pensjonen inntrer fra det tidspunkt du når den aldersgrensen som gjaldt for den stillingen du hadde når du ble utmeldt av pensjonsordningen, likevel tidligst fra fylte 65 år, og senest fra det tidspunkt etter fylte 67 år når du får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.

 

Påslagsordningen, ny ordning fra 2020 

Utmeldt medlem, født i 1963 eller senere, med minst 1 års samlet opptjening har rett på oppsatt pensjon. Medlemstid under 1 år gir ingen rettigheter. 

Hvert år du er medlem i pensjonsordningen får du opptjening i en pensjonsbeholdning, som kalles påslagsbeholdning. Uttak av pensjonen kan gjøres når som helst mellom fylte 62 og 75 år, og kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. Den årlige alderspensjonen din fra påslagsbeholdningen blir høyere jo senere du tar den ut (levealdersjustering).