Fra fylte 67 år blir tjenestepensjonen samordnet med folketrygden. Hvor stor andel av pensjonen som utbetales fra pensjonskassen, og hvor mye som utbetales fra folketrygden (NAV) er regulert i Samordningsloven. Din ytelse fra folketrygden vil derfor ha betydning for hvor mye du vil få i pensjon fra pensjonskassen.

Hovedregler for samordning

3/4 av folketrygdens grunnbeløp går til fradrag. Hvis pensjonen er beregnet etter lavere deltidsprosent enn 100 % reduseres fradraget for grunnpensjonen tilsvarende.

Folketrygdens tilleggspensjon samordnes i sin helhet. Samordningsfradraget blir lavere hvis pensjonen er beregnet ut fra et pensjonsgrunnlag som gir lavere poengtall enn folketrygens poengtall.

Folketrygdens pensjonstillegg/minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet. Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.
 

Forslag til samordning etter nye regler for offentlig tjenestepensjon

I ny folketrygd beregnes pensjonen ut fra pensjonsbeholdning, og samordningen skal tas utgangspunkt i denne. 

2 % av folketrygdens pensjonsbeholdning skal holdes utenfor samordningen.

Det skal gis et kronetillegg på 2,5 G

Individuelle garantier