Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden (NAV), og blir derfor kalt påslagsordningen.

Du beholder opptjeningen din fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen. Alderspensjon fra folketrygden trekkes fra for å komme frem til netto oppsatt pensjon fra bruttoordningen. Beregningen av dette fradraget kalles for samordning. 

Hvor stor andel av pensjonen som utbetales fra pensjonskassen, og hvor mye som utbetales fra folketrygden (NAV) er regulert i Samordningsloven. Din ytelse fra folketrygden vil derfor ha betydning for hvor mye du vil få i pensjon fra pensjonskassen.

 

Samordning etter nye regler for offentlig tjenestepensjon

I ny folketrygd beregnes pensjonen ut fra pensjonsbeholdning, og samordningen skal tas utgangspunkt i denne. 

2 % av folketrygdens pensjonsbeholdning skal holdes utenfor samordningen.

Det skal gis et kronetillegg på 2,5 G etter samordning, som deles på folketrygdens delingstall

Individuelle garantier

Dersom du tar ut oppsatt pensjon fra gammel ordning (bruttoordningen) før 67 år, gjøres det en såkalt foreløpig samordning. Ved 67 år kontrolleres det om den foreløpige samordningen før 67 år har bygget på riktige forutsetninger. 

 

Tidligere regler for samordning

3/4 av folketrygdens grunnbeløp går til fradrag. Hvis pensjonen er beregnet etter lavere deltidsprosent enn 100 % reduseres fradraget for grunnpensjonen tilsvarende.

Folketrygdens tilleggspensjon samordnes i sin helhet. Samordningsfradraget blir lavere hvis pensjonen er beregnet ut fra et pensjonsgrunnlag som gir lavere poengtall enn folketrygdens poengtall.

Folketrygdens pensjonstillegg/minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet. Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.