Fra årskull 1954 og fremover er opptjeningsreglene i folketrygden endret. I opptjeningsregler før årskull 1954 er det de 20 beste årene som tas med i beregning av pensjon fra folketrygden. I det nye regelverket skal alle år med pensjonsgivende inntekt tas med i beregningen.

Du skal være sikret 66 % av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen etter samordning og levealdersjustering forutsatt at du har full tjenestetid, og at pensjonen blir tatt ut fra både NAV og pensjonsordningen samtidig fra fylte 67 år.

Pensjonen skal samordnes etter både nye og "gamle" opptjenings- og samordningsregler for offentlig tjenestepensjon. Samordningen skal skje gradvis over 10 år, og skal vektes etter fødselsår. Er du f.eks. født i 1954 skal pensjonen beregnes etter 90 % "gamle opptjeningsregler" og 10 % nye opptjeningsregler.

Tabell 

Pensjonen levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve.

Din samlede pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen kan bli lavere enn 66 %. Da vil du få en individuell garanti (garantitillegg) for å sikre at du oppnår 66 % av pensjonsgrunnlaget. Vilkåret er at du har full opptjening og at du tar ut pensjonen både fra folketrygden og pensjonsordningen samtidig fra fylte 67 år.