Fra årskull 1954 og fremover er opptjeningsreglene i folketrygden endret. I opptjeningsregler før årskull 1954 er det de 20 beste årene som tas med i beregning av pensjon fra folketrygden. I det nye regelverket skal alle år med pensjonsgivende inntekt tas med i beregningen.

Hovedregel er at alderspensjonen skal utgjøre 66 % av lønnen du har når du slutter (pensjonsgrunnlaget) forutsatt full opptjening som er 30 år i gjennomsnitt 100 % stilling, og at pensjonen blir tatt ut både fra NAV og pensjonsordningen samtidig fra fylte 67 år.

Denne 66 %-garantien skal utgjøre sum fra folketrygden og pensjonsordningen.

Pensjonen samordnes med utbetalingen fra NAV.

Pensjonen skal samordnes etter både nye og "gamle" opptjenings- og samordningsregler for offentlig tjenestepensjon. Samordningen skal skje gradvis over 10 år, og skal vektes etter fødselsår. Er du f.eks. født i 1959 skal det samordnes med 4/10 etter "gamle" regler og 6/10 etter "nye" regler. 

Tabell


Pensjonen levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve.

Din samlede pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen kan bli lavere enn 66 %. Da vil du få en individuell garanti (garantitillegg) for å sikre at du oppnår 66 % av pensjonsgrunnlaget. Vilkåret er at du har full opptjening og at du tar ut pensjonen både fra folketrygden og pensjonsordningen samtidig fra fylte 67 år. 

Den individuelle garantien skal trappes ned ved at disse årskullene får en andel av dette tillegget ut fra opptjeningen i pensjonsordningen før 2011, og samlet opptjening i pensjonsordningen når du tar ut pensjon.

Årskull 1959 får 90 % av det individuelle tillegget
Årskull 1960 får 80 % av det individuelle tillegget
Årskull 1961 får 70 % av det individuelle tillegget
Årskull 1962 får 60 % av det individuelle tillegget