For årskull fra 1963 og fremover skal pensjonen beregnes og samordnes kun etter nye beregnings- og samordningsregler for offentlig tjenestepensjon. Individuelle garantier faller bort, og det innføres overgangstillegg for årskullene 1963 til og med 1970. Årskullene 1963 til og med 1967 skal få et 2011-tillegg.

De nye reglene gjelder fra 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og skal som første årskull få beregnet pensjonen etter nye regler for offentlig tjenestepensjon.

Pensjonen fra pensjonsordningen skal være en påslagsordning. Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 % av pensjonsgrunnlaget mellom 0-12 G, og en tilleggssats på 18,1 % mellom 7,1 og 12 G. Alle år med pensjonsgivende inntekt skal gi pensjonspoeng frem til fylte 75 år. Pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.

En skal kunne starte uttak av pensjonen når som helst mellom 62 og 75 år, og en skal kunne kombinere pensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

Det skal lønne seg å jobbe lenger, da årlig pensjon skal øke jo senere den blir tatt ut.