Alle født i 1943 eller senere vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både alderspensjon fra folketrygden og alderspensjon fra pensjonskassen.

Pensjonen justeres ved hjelp av forholdstall, delingstall og justeringstall. Innen juli det året et årskull fyller 61 år, fastsetter Arbeids- og velferdsdirektoratet disse tallene. Beregningene er like for kvinner og menn, og like for alle yrkesgrupper.