Pensjon fra den nye påslagsordningen kan fritt kombineres med inntekt, også inntekt i offentlig sektor. 

 

Bruttoordningen (gammel ordning), opptjening før 2020

Du har anledning til å kombinere alderspensjon med arbeidsinntekt, men arbeidsinntekten vil i mange tilfeller medføre reduksjon i pensjonen. Du har plikt til å informere pensjonskassen om alle endringer i inntekten som kan tenkes å påvirke din pensjon.

Folketrygden og pensjonskassen har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Det er også forskjellige regler for vanlig alderspensjon og AFP. Opplysningene her gjelder vanlig alderspensjon.

Inntekt fra privat sektor

Inntekt fra arbeidsgiver som ikke har pensjonsordning i en offentlig pensjonskasse som er med i overføringsavtalen, påvirker ikke alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full pensjon fra pensjonskassen.

Unntaket her er de som har oppsatte pensjonsrettigheter. Oppsatte rettigheter har de som tidligere har vært medlem i en offentlig pensjonsordning i minimum 3 år. Dersom pensjonsutbetalingen fra folketrygden blir redusert som følge av inntekt, og du mottar oppsatt pensjon fra pensjonskassen, vil pensjonen fra pensjonskassen reduseres med samme prosent uavhengig av hvor inntekten kommer fra. Her vil også inntekt fra privat sektor påvirke pensjonen fra pensjonskassen. (Dette gjelder likevel ikke de som har bruttopensjon ved særaldersgrense).

Inntekt fra offentlig sektor

Hvis du begynner i ny stilling i offentlig sektor og ansettes på vanlige vilkår, blir du medlem i en offentlig pensjonsordning. Dette gjelder uten minstegrense for stillingsstørrelse. En slik ansettelse vil gi reduksjon i pensjonen.

Pensjonen faller helt bort dersom forskjellen mellom stillingsprosenten ved utløpet av siste måned før fratreden og ny stillingsprosent er mindre enn 10 % av full stilling. 

Er forskjellen minst 10 % av full stilling, beregnes en delvis alderspensjon etter reglene som er beskrevet nedenfor. 

En ansettelse på såkalt pensjonistlønn vil imidlertid ikke ha noen konsekvens for pensjonen.

Delvis (gradert) alderspensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan du ta ut en del av pensjonen ved å trappe ned yrkesaktiviteten med minst 10 % av full stilling. Dersom du har opptjent all pensjon i full stilling, settes pensjonsgraden din lik nedgangen i stillingsprosent. 

Alderspensjon og inntekt etter fylte 70 år

Fortsetter du i stillingen utover 70 år, skal du fremdeles være medlem i pensjonsordningen og alderspensjonen fra pensjonskassen skal reduseres etter samme regler som ovenfor.