Det er ikke vedtatt endelige regler for opptjening til påslagsordningen for personer med særaldersgrense. Inntil videre er gjeldende regler videreført. 

Alderspensjon ved særaldersgrense beregnes da som brutto alderspensjon. Pensjonen skal ikke samordnes med folketrygden eller levealdersjusteres før ved fylte 67 år.

Dersom du ved oppnådd aldersgrense ikke har 30 års medlemskap i pensjonskassen, har du rett til å fortsette i stillingen frem til du fyller 67 år.

Du kan fratre med brutto alderspensjon tre år før aldersgrensen dersom summen av din alder og årene du har vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger samlet, er 85 år eller mer. (85-årsregelen). Er aldersgrensen for stillingen din 65 år, og du har vært medlem av pensjonsordningen i minst 23 år, kan du ha rett til å fratre med alderspensjon når du er fylt 62 år.

 

Vi gjør oppmerksom på at regelverket for medlemmer med særaldersgrense kan bli endret senere. Du vil få mer informasjon om dette etter at nye regler eventuelt er vedtatt.