Opptjening fra 2020 - Ny påslagsordning

Hvert år du er medlem i pensjonsordningen får du opptjening i en pensjonsbeholdning, som kalles påslagsbeholdning. Påslagsbeholdningen din øker årlig med 5,7 % av pensjonsgivende lønn opp til 12 G (+ 18,1% av lønn fra 7,1 G). Beholdningen reguleres opp med lønnsveksten hvert år, fra 1.mai når grunnbeløpet (G) øker. 

Den årlige alderspensjon din fra påslagsordningen blir høyere jo senere du tar den ut (levealdersjustering). Påslagsbeholdningen deles på et delingstall (forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon).

Pensjonsbeholdning delt på delingstall er lik årlig pensjon

Uttak av alderspensjon fra påslagsordningen kan kombineres med arbeidsinntekt, også fra det offentlige, uten at pensjonen blir avkortet. 

 

Opptjening før 2020 - Gammel ordning

Pensjonens størrelse bygger på antall medlemsår (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66 % av lønn ved full opptjeningstid. (30 år). Har stillingsprosenten variert, vil pensjonsgrunnlaget omregnes etter gjennomsnittlig deltid. Alle tidsrom du har vært medlem legges sammen, og den samlede medlemstiden rundes av til nærmeste hele år. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn.

Folketrygden gir alderspensjon fra 67 år, som er den vanlige pensjonsalderen i Norge. For deg som er medlem av en offentlig pensjonsordning vil du få et tillegg fra pensjonsordningen som medfører at du samlet i pensjon og trygd vil få en ytelse som utgjør minst 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt at du har full opptjeningstid, det vil si 30 år med gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 %.

Uttak av alderspensjon fra bruttoordningen kan kombineres med arbeidsinntekt fra privat sektor, eller lønn på pensjonistvilkår, uten at pensjonen blir avkortet.