Pensjonens størrelse bygger på antall medlemsår (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66 % av lønn ved full opptjeningstid. (30 år). Har stillingsprosenten variert, vil pensjonsgrunnlaget omregnes etter gjennomsnittlig deltid. Alle tidsrom du har vært medlem legges sammen, og den samlede medlemstiden rundes av til nærmeste hele år. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn.

Folketrygden gir alderspensjon fra 67 år, som er den vanlige pensjonsalderen i Norge. For deg som er medlem av en offentlig pensjonsordning vil du få et tillegg fra pensjonsordningen som medfører at du samlet i pensjon og trygd vil få en ytelse som utgjør minst 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt at du har full opptjeningstid, det vil si 30 år med gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 %.